Vše o nákupu

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • Níže uvedené obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě G-Obchod.cz. Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (zákazníka). Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.g-obchod.cz, společnost Gladius - české značkové zboží s.r.o., se sídlem Ke Stírce 6/212, 182 00 Praha 8, IČ: 64582591 (kontaktní informace, včetně údajů o zápisu v obchodním rejstříku naleznete v sekci Kontakt, která je součástí těchto obchodních podmínek). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou kupující, který není spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

VYMEZENÍ POJMŮ

 • Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající.
 • Prodávající / dodavatel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Kupující - spotřebitel - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.
 • Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.
 • Uzavření kupní smlouvy - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

INFORMACE O UZAVŘENÉ SMLOUVĚ A OBCHODNÍCH PODMÍNKÁCH

 • Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Součástí těchto obchodních podmínek jsou i sekce Reklamace a Kontakt. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Zákazník svojí registrací bere na vědomí, že v případě uvedení nepravdivých údajů v registračním formuláři (například místo dodání, jméno kupujícího, kontaktní adresa a telefon) může dojít k uvedení prodávajícího v omyl, poškození jména obchodu G-Obchod.cz, jakož i dalších majetkových práv a tím ke vzniku škody (včetně nemajetkové újmy), za níž by byl zákazník odpovědný.
 • Veškeré objednávky provedené kupujícím prostřednictvím internetového obchodu G-Obchod.cz jsou návrhem na uzavření kupní smlouvy a jako takové jsou považovány za závazné. Pokud objednané zboží z jakéhokoliv důvodu nechcete, neprodleně nás o této skutečnosti informujte, abychom mohli včas zastavit vyřízení vaší objednávky. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 • Podmínkou pro podání objednávky je registrace kupujícího v internetovém obchodě. Kupující podáním objednávky prohlašuje, že uvedené údaje jsou platné a pravdivé. Současně kupující dává dodavateli souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
 • Dodavatel se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi dodavatelem a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího budou tato data z archivu dodavatele odstraněna a zničena (vymazána). Dodavatel se též zavazuje k neposkytnutí těchto dat třetím stranám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (přepravci, banky a pod.) a to pouze v nutném rozsahu.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo v mezích zákona využít svého práva ověřit si pravdivost údajů uvedených v registračním formuláři před realizací dodávky objednaného zboží.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení předem dohodnuté kupní ceny, v okamžiku převzetí zboží na místě dodání určeném kupujícím v registračním formuláři.
 • V případě, že vaši objednávku chcete zrušit ("stornovat"), neprodleně nás kontaktujte telefonicky na číslo: 286 84 09 69 nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

CHARAKTERISTIKY ZBOŽÍ

 • Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách jednotlivých produktů.

CENA ZBOŽÍ

 • Ceny jsou uvedeny na stránkách jednotlivých výrobků a v objednávce.
 • Všechny ceny v obchodě jsou koncové, vč. DPH 15% a 21%, a včetně recyklačního poplatku PHE.

PLATNOST CEN

 • G-obchod.cz se snaží o maximální stabilitu všech cen u prodávaného zboží. U většiny zboží se ceny nemění nikdy a u zboží, kde dojde ke slevě nebo kde lze očekávat slevu, je zákazník o tomto faktu informován s předstihem i v případě, že si již objednal zboží za vyšší cenu. V případě, že dojde u objednaného zboží ke zvýšení ceny, je kupující o této skutečnosti neprodleně informován a může se v klidu rozhodnout, zda bude objednávka realizována či zda od smlouvy odstoupí. Pokud se kupující rozhodne od smlouvy odstoupit, vrátí mu prodávající neprodleně veškeré již zaplacené částky.

OBJEDNÁVKA

 • Každá úspěšně dokončená objednávka je v kopii zaslána také na váš e-mail. Pokud jste tento e-mail neobdrželi, zadali jste při registraci špatnou e-mailovou adresu, nebo jste nákup správně nedokončili.

OVĚŘENÍ OBJEDNÁVKY

 • V případě objednávky nad 5 000,- Kč proběhne telefonické ověření objednávky.
 • Po ověření bude objednávka postoupena k dalšímu zpracování.

ZPŮSOBY PLACENÍ

 • V současné době je možné zboží hradit hotově, dobírkou nebo bankovním převodem, fakturou a poštovní složenkou na účet u eBanky číslo: 207 231 9001 / 5500.
 • Při volbě platby bankovním převodem bude kupujícímu zaslána proforma faktura na e-mail (uvedený při registraci). Na základě údajů v této faktuře provede kupující převod. Při převodu je důležité uvádět variabilní symbol, který bude identifikovat platbu.
 • Zboží bude expedováno až po připsání dané částky na účet prodávajícího.

DODACÍ PODMÍNKY

 • Osobní odběr: Po předchozí emailové nebo telefonické domluvě v době od 10:00 do 18:00 v našem obchodu na adrese: G-OBCHOD.CZ - Gladius - české značkové zboží s.r.o. Ke Stírce 6/212, 182 00 Praha 8, Kobylisy
 • Pokud je zboží zasíláno na adresu, je účtováno přepravné a balné v ČR: 139,-Kč, u objemnějšího zboží 199,- Kč, na Slovensko: 300,-Kč, u objemnějšího zboží 900,- Kč.
 • Pokud máme objednané zboží skladem, odešleme je na adresu zákazníka nejpozději do 2 pracovních dnů od přijetí objednávky.
 • Veškeré zboží zaslané kurýrní službou nebo Českou poštou (pokud v popisu zboží není uvedeno jinak) vám bude doručeno nejpozději do 24 hodin od telefonického potvrzení objednávky našimi operátory.
 • V případě, že objednané zboží není momentálně skladem, neprodleně o této skutečnosti informujeme zákazníka elektronickou poštou nebo telefonicky.
 • Objemnější zásilky jsou odesílány přepravní společností General Parcel, Geis, menší zásilky (např. CD, DVD, atd.) prostřednictvím České pošty obyčejným balíkem a u těchto zásilek je dodací doba prodloužena.
 • Doprava G-obchod.cz: V případě, že potřebujete zboží dodat expresně bez ohledu na den a čas je možné po předchozí telefonické domluvě (tel. číslo: 724 33 00 33) zajistit dopravu vaší objednávky prostřednictvím dopravy našeho obchodu.

ZÁRUČNÍ DOBA A ZÁRUČNÍ LIST

 • Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
 • Záruční doba a práva z odpovědnosti za vady se u veškerého sortimentu řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 • Je-li kupujícím spotřebitel, činí záruční doba 24 měsíců, není-li u zboží uvedena záruční doba delší. Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet nová záruka.
 • Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je na zboží poskytována záruka 24 měsíců ode dne prodeje, není-li u zboží uvedena záruční doba jiná.
 • Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad. Záruční list nebo daňový doklad obdrží zákazník zároveň se zakoupeným zbožím.
 • Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Pokud je u výrobku uvedena životnost, nelze funkční nedostatky související s jejím překročením považovat za vady.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • Shodou s kupní smlouvou se pak rozumí zejména, že prodávaná věc je bez vad, a dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • Spotřebitel má při uplatnění záruky:
 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití,
 • Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Právo zákazníka na odstoupení:
 • Zákazník je oprávněn vedle již uvedených případů od smlouvy odstoupit i v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.
 • Zákazník, který je spotřebitelem (nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti), má dále v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě musí být odstoupení od smlouvy (nejlépe spolu s vráceným zbožím) doručeno prodávajícímu nejpozději čtrnáctý den od převzetí zboží.
 • Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

PRÁVO DODAVATELE NA ODSTOUPENÍ

 • Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

POSTUP V PŘÍPADĚ ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 • Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
 • Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to telefonicky na číslo: 286 84 09 69, elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře nebo písemně v provozovně dodavatele. Při odstoupení od smlouvy doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit doklad o koupi zboží.
 • Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal prosíme, aby poslal zboží zpět do provozovny dodavatele, pokud možno bez známek užívání nebo opotřebování. Dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.
 • V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit náklady související s uvedením zboží do původního stavu (neúplný obsah, poškozené nebo opotřebené zboží apod.).
 • Dodavatel je v případě odstoupení od smlouvy povinen zákazníkovi vrátit již zaplacenou kupní cenu, případně sníženou o částku odpovídající škodě na zboží způsobené zákazníkem. Tato bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

REKLAMACE

 • Postup při vyřizování reklamací naleznete v sekci "Reklamace", která tvoří nedílnou součást těchto obchodních podmínek.

POSTUP PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

 • Kupující, který není spotřebitel, je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Zjištěné vady oznámí kupující prodávajícímu prostřednictvím reklamačního formuláře. Kupujícímu spotřebiteli je tento postup také doporučen, neboť jím usnadní a urychlí průběh reklamace, jeho nedodržením však není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci jiným způsobem.
 • Je-li kupujícím osoba, která není spotřebitelem, je nutné, aby kupující prodávajícímu zaslal nebo předložil veškeré listiny, které mu byly předány prodávajícím v rámci vyřízení objednávky reklamovaného zboží, tedy například fakturu, záruční list a jiné. Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího. Kupujícímu, který je spotřebitelem, je toto doporučeno pro urychlení vyřízení reklamace. Nepředloží-li spotřebitel uvedené doklady, musí prokázat koupi zboží u prodávajícího jiným vhodným způsobem.
 • Pokud je reklamované zboží zasíláno poštou, doporučujeme jej odeslat doporučeně a pojistit jej na částku v hodnotě ceny zboží.
 • Prodávající bez zbytečného odkladu (tj. ihned, ve složitějších případech do 3 dnů od obdržení reklamace a reklamovaného zboží) reklamaci vyřídí. Je-li třeba odborného posouzení reklamované vady, podá prodávající kupujícímu zprávu o průběhu vyřizovaní jeho reklamace s tím, že reklamace včetně případného odstranění vady bude vyřízena nejpozději do 30 dnů, nedohodne-li se prodávající s kupujícím na lhůtě delší. Po marném uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
 • V případě vyplnění formuláře Vám do dvou pracovních dnů zašleme informace o dalším postupu (adresu autorizovaného servisního střediska, které je nejbližší Vašemu bydlišti, nebo adresu, kam zašlete reklamované zboží). K uplatnění reklamace můžete také využít naší kamenné prodejny.
 • Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 • V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši, popř. dalších nutných nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 • Prodáváme zboží špičkové kvality a s plnou zárukou. Pokud by došlo k závadě, rádi se o vás postaráme. K zakoupenému zboží dostanete originál potvrzený záruční list a kontaktovat můžete servisy po celé ČR. Kontaktovat můžete samozřejmě i nás, telefonicky na číslo: 286 84 09 69 s řešením problému Vám pomůžeme
 • SENCOR Autorizovaný servis:

  • FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01
   tel.: 323 204 120; fax: 323 204 121; e-mail: [email protected]


  • FAST ČR, a. s., Cejl 31, Brno 602 00
   tel.: 531 010 295; fax: 531 010 296; email:[email protected]


  • FAST PLUS spol. s r.o., Na pántoch 18, Bratislava 831 06
   tel.: +421 2 49105819; fax: +421 2 49105858; email:[email protected]

Tyto obchodní podmínky byly konzultovány SOS - Sdružením obrany spotřebitelů, o.s. (SOS www.spotrebitele.info). To potvrzuje udělené jedinečné logo SAOP o provedení SOS Spotřebitelského auditu obchodních podmínek, které naleznete na audit/audit.php.
V případě nejasností ohledně těchto obchodních podmínek můžete SOS kontaktovat elektronicky na poradna/vlozdotaz_saop.php nebo telefonicky na poradenské lince SOS 900 08 08 08 (8Kč/min).

g-obchod.cz elektro-akce.cz grily.cz stany-spacaky.cz  
přihlášení
© Gladius-internet.cz
TOPlist